Photo courtesy of HV71.se

Fantasy Summary

Smooth skating,